Agnati

Products like: Agnati Knife - Agnati carbide slitter blade - 240 x 115 x 1,0 with 3 pinholes, Agnati Knife - Agnati carbide slitter knife blade - 240 x 115 x 1,0 with 1 pinhole, etc.